Hermed indkaldes til 135. ordinære generalforsamling, onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00 i ”Rottehullet” på Christiansborg

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og andre meddelelser

4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år, 2021, til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af formanden

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af to revisorer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen

Inden generalforsamlingen vil der være politisk orientering og debat kl. 17.00-18.00 med en aktuel gæst.

Efter generalforsamling er der middag. Pris 150. kr.

Tilmelding på presseforening@gmail.com nødvendig af hensyn til restriktioner, sikkerhed og Snapstingets køkken.

På bestyrelsens vegne

Niels J. M. d. C. S. Langkilde

Formand