Vedtægter for Den konservative Presseforening

§1

NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Den konservative Presseforening.

Dens formål er at bidrage til styrkelse og udbredelse af konservative grundsynspunkter inden for dansk presse- og informationsvirksomhed samt at øge medlemmernes faglige kompetence.

 

§2

MEDLEMSKREDSEN

Foreningen kan optage enhver, der er beskæftiget med kommunikationsopgaver i dansk presse- og informationsvirksomhed under forudsætning af, at pågældende tiltræder foreningens formålsparagraf.

 

§3

FORENINGENS REGNSKAB

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen. Økonomisk tegnes foreningen af formanden og kassereren i fællesskab.

 

§4

BESTYRELSE OG REVISORER

Generalforsamlingen vælger foreningens formand for en to-årig periode. Ud over formanden består bestyrelsen af op til fire medlemmer, der af generalforsamlingen vælges for en to-årig periode. De afgår med to medlemmer hvert år. I tilfælde af vakance kan formanden i samråd med de øvrige bestyrelsesmedlemmer beskikke et medlem til midlertidig at fungere som bestyrelsesmedlem, indtil valg kan ske på næste generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger ud over bestyrelsen to revisorer.

 

§5

BESTYRELSENS FORRETNINGSGANG OG BEFØJELSER

Bestyrelsen mødes så ofte formanden finder det fornødent, eller tre bestyrelsesmedlemmer begærer det. Møderne  berammes og ledes af formanden. Det er formandens ansvar, at såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder føres til protokols.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Ethvert medlem har ret til at få sin mindretalsmening ført til protokols.

Formanden kan efter eget skøn lade enkelt sager afgøre ved kontakt til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen forestår alle foreningens forretninger og varetager alle fælles interesser. Bestyrelsen kan foretage indstilling af repræsentanter for foreningen til bestyrelser og udvalg i pressens organisationer. Meddelelse om sådanne indstillinger gives på nærmest følgende generalforsamling.

 

§6

GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling holdes i årets første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller mindst 10 pct. af medlemmerne ønsker det. Mødetid og mødested fastsættes af formanden.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest otte dage inden afholdelsen.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal, se dog §8. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst fem medlemmer begærer det.

Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

* Valg af dirigent

* Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og andre meddelelser

* Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse

* Indkomne forslag

* Valg af formanden

* Valg af bestyrelsesmedlemmer

* Valg af to revisorer

 

§7

UDMELDELSE OG UDELUKKELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udelukkelse af foreningen kan finde sted, når et medlem i et år eller mere har stået i restance med kontingent eller anden gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen foreløbig beslutte udelukkelse, når et medlem bryder med foreningens formål eller af andre grunde. Beslutningen skal forelægges den nærmeste følgende generalforsamling til godkendelse.

 

§8

VEDTÆGTSÆNDRINGER. FORENINGENS OPHØR

Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling med to trediedele af de afgivne stemmer.

Beslutning om foreningens ophør kræver tilslutning fra tre fjerdedele af de afgivne stemmer – eller to trediedele af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes inden for en måned.

I tilfælde af foreningens ophør skal midlerne efter generalforsamlings beslutning anvendes til presse- og/eller informationsformål.

 

Ovenstående reviderede vedtægter, der bygger på foreningens vedtægter af 26. oktober 1981, er vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. marts 2000.

 

Udskriften attesteret 2. februar 2008:

Allan Aistrup, formand