Nyhedsbrev fra Den Konservative Presseforening 29. august 2018

 Indhold:

Årets julefrokost

Næste års generalforsamling

Årets generalforsamling

Mærkedage

Ordførerskaber efter ministerskiftet

Ny spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved EP-valget

Presse ved Det Konservative Folkepartis landsråd

Efterlysning af logo

Optagelse af nye medlemmer

 

Årets julemiddag er på Hotel Phoenix torsdag den 6. december 2018 kl. 17.00

Traditioner skal man værne om. Derfor mødes de medlemmer af foreningen, som har lyst til at forberede julen, til en middag i godt selskab på Hotel Phoenix, Bredgade 37, 1260 København K.

Middagen er i samme lokale som tidligere år: Frederik III. Det ligger lige ved siden af baren, hvor vi begynder aftenen.

Menuen består af tre retter: Forretten er gravad laks, hovedretten stegt andebryst med æbler, løg og rødkål, der serveres med pommes rissolées og sauce bigarade, og desserten er ris à l’amande med lun kirsebærsauce.

Årets festtaler er ikke helt på plads endnu. Vi venter i disse dage på en endelig bekræftelse fra en minister, der har sagt, at han meget gerne vil komme.

Pris for medlemmer: 100 kr. ekskl. drikkevarer. Pris for ikke-medlemmer: 395 kr. ekskl. drikkevarer. Man er velkommen til at invitere gæster til dette arrangement.

Bestyrelsen flotter sig i 2018, så der loves mere julepynt i lokalet.

Tilmelding: presseforening@gmail.com

Skulle der være medlemmer fra provinsen, der ønsker at overnatte i forbindelsen med arrangementet, så tilbyder Hotel Phoenix enkeltværelser til foreningens medlemmer for en særlig pris på 1.385 kr. pr. nat inkl. morgenmad og dobbeltværelse for 1.770 kr. ligeledes inkl. morgenmad. Bliver det aktuelt, så send straks en mail om det til presseforening@gmail.com. Den Konservative Presseforening har ikke reserveret værelser, så der bliver givet udsolgt på et tidspunkt.

 

Årets generalforsamling bliver torsdag den 28. marts 2019 på Christiansborg kl. 16.00

Generalforsamling og møde med Det Konservative Folkepartis formand og politiske leder,

justitsminister Søren Pape Poulsen.

Kl. 16.00-18.15 Gruppelokalet med generalforsamling og minister.

Kl. 18.30 To retters menu i Snapstingets sidekabinet. Pris medlemmer 100 kr. ekskl. drikkevarer. Pris ikke-medlemmer 300 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding: presseforening@gmail.com. Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerheden og maden.

 

Referat af Generalforsamlingen den 28. maj 2018 på Christiansborg

Programmet var:

Kl. 16.00 – 17.25 Naser Khadar: Det kommende medieforlig

Kl. 17.30 – ca. 18.30 Generalforsamling

Kl. Ca. 18.30 Middag med

Hvide asparges, rimmet laks, rygeostcreme og krydderurter som første ret.

Nyretapper med urtebearnaise, sommergrønt og ærteskud som anden ret.

Det smagte fortræffeligt. Så husk at komme næste år.

 Den Konservative Presseforenings 132. generalforsamling.

Den 28. maj 2018 kl. 17.00 – 18.30 i ”Rottehullet”, Christiansborg.

Efter formanden havde budt velkommen, gik generalforsamlingen i gang skønt flere medlemmer var forsinkede på grund af stort trafikkaos i indre by.

Forud for generalforsamlingen var folketingsmedlem Naser Khader kl. 16.00 kommet med en grundig briefing omkring status på de igangværende medieforligsforhandlinger. Da nogle medlemmer kom noget sent, fortsatte briefingen til kl. 17.25. Trist er det, at Naser selv sådan en dag skal skærmes af to sikkerhedsvagter, men godt for hans sikkerhed.

Kl. 17.30 indledtes generalforsamlingen.

Formanden bød de fremmødte hjerteligt velkommen.

 

Punkt 1 på dagsordenen var Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Lind som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Punkt 2 var Formandens beretning. Niels J M d C S Langkilde forelagde sin beretning, som senere vil kunne læses i sin helhed på hjemmesiden, når den kommer op at køre i nyt design.

Formanden redegjorde bl.a. for årets arrangementer herunder mediekonferencen, der var totalt udsolgt. Der var en lang venteliste, og folk kæmpede for at komme med. Regnskabet er ikke endeligt, men det tegner sig til et lille overskud på grund af brugerbetalingen.

Julemiddagen gennemførtes traditionen på Hotel Phoenix under fraværet af ganske megen udsmykning. Det er bestilt til næste år, så medlemmerne kan komme i julestemning. Radio 24syvs direktør kom med et glimrende oplæg.

Formanden orienterede endvidere om planerne for en beskeden hjemmeside.

Formandens beretning blev med applaus enstemmigt godkendt.

 

Punkt 3 på generalforsamlingen var en Gennemgang af foreningens regnskab ved kassereren Finn Elkjær.

Det 11 sider lange regnskab blev gennemgået, og der var tilfredshed med resultatet. Revisorerne Jørgen

Lind (til stede) og Adam Pade havde godkendt regnskabet uden nogen form for forbehold.

Det minimale underskud udgjorde 1.260,55 kr. og formuen ved årsskiftet 101.262,90 kr. + et antal eksemplarer af foreningens jubilæumsbog ’Det Skarptslebne Sværd’ om foreningens historie. Aktiebeholdningen i Flensborg Avis udgør 21.000 kr. (Avisens årlige generalforsamling blev overværet af foreningens kasserer). Foreningens regnskab blev med applaus enstemmigt godkendt.

Da der er problemer med opbevaring af de tilbageværende eksemplarer af jubilæumsbogen, blev det besluttet

  • At skænke to kasser til KUs konsulentkursus gennem forfatteren Lars Christensen, som underviser der
  • At skænke en kasse til de fremmødte ved det konservative Grundlovsmøde i Svaneke Bakker
  • At skænke resten af oplaget ekskl. oplaget hos kassereren og en kasse hos formanden til de fremmødte på det førstkommende landsrådsmøde Det Konservative Folkeparti i september 2018.

 

Punkt 4 var Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling.

 

Punkt 5 var Valg af formand.

Formanden Niels J M d C S Langkilde blev med applaus enstemmigt genvalgt (selv om han allerede var valgt for to år året før).

 

Punkt 6 var Valg af to bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Frank Korsholm og Thomas Suenson. Begge blev med applaus enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 7 var Valg af to revisorer.

Adam Pade og Jørgen Lind blev med applaus begge enstemmigt genvalgt.

 

Punkt 8 var Eventuelt.

Den konservative Presseforening er repræsenteret i bestyrelsen for Dagspressens Fond ved bestyrelsesmedlem Thomas Suenson, der gav følgende briefing: Fondens opgave er at støtte uddannelse og udgivelser, som er relevante for den trykte dagspresse – således blev foreningens jubilæumsbog “Det skarptslebne Sværd” støttet med et tilskud på 40.000 kr. Der gives tilskud op til 25.000 kr. efter ansøgning af journalister i dagspressen til videreuddannelse, for eksempel ophold på udenlandske uddannelsessteder.

Der holdes to eller – for tiden – ét årligt bestyrelsesmøde, hvor de ansøgninger, som opfylder betingelserne, bliver afgjort. Bestyrelsen skal også vedtage årets regnskab. Det har de sidste par år ikke været en ekspeditionssag for Den konservative Presseforenings repræsentant, idet der er bogført administrationsudgifter helt op til 32 pct. Det er ikke foreningens opfattelse, at fondens midler skal bidrage mere til Danske Mediers drift, end fonden belaster Danske Medier med. Fonden får sekretariatsbetjening af Danske Medier. Det er foreningens repræsentants opfattelse, at et bidrag i størrelsesordenen 8-10 pct. vil være rimeligt og realistisk i lyset af, hvad andre almennyttige fonde stræber efter og præsterer.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Herefter begav selskabet sig over til det veldækkede bord og indtog Snapstingets middag.

 

Mærkedage

Henrik Døcker 80 år

Vort mangeårige og meget flittige medlem journalist Henrik Døcker, København, fyldte 80 år 4. august.

Efter studentereksamen og studier på Københavns Universitet kom Henrik Døcker i 1960 til Det konservative Folkepartis Presse- og Informationstjeneste. I 1962 fortsatte han på United Press International, 1965 pressesekretær i Dansk Flygtningehjælp og i 1966 indledtes 38 år som medarbejder ved Ritzaus Bureau. Henrik Døcker var også i en periode tilknyttet Institut for Menneskerettigheder. Siden da har han i diverse i tidsskrifter udfoldet sig om sine foretrukne emner: International politik og ret. Han har bl.a. engageret sig i bl.a. Europabevægelsen, FN-forbundet og Det Udenrigspolitiske Selskab. I flere bøger har han beskrevet udviklingen og betydningen af internationalt samarbejde: »De europæiske enhedsbestræbelser« om de første 20 år af efterkrigstidens Europa-samarbejde samt »Den skrøbelige fred« om retsstaten og det internationale samfund fra 1900 til vore dage. Som dedikeret barokmusikelsker er Henrik Døcker æresmedlem af Foreningen for Tidlig Musik i Danmark og flittig skribent i dennes tidsskrift »Custos«.

 

Henning Rovsing Olsen 85 år

Vort mangeårige medlem fhv. presse- og kulturråd Henning Rovsing Olsen, Svaneke, fyldte 85 år den 19. august. Henning er vort medlem længst mod øst.

Det var ikke et rent tilfælde, at Henning Rovsing Olsen som ung drømte om at blive journalist. Forældrene abonnerede på syv aviser, og der kom ofte besøg af kendte journalister i barndomshjemmet i Randers, blandt andre de legendariske Politiken-skribenter Anker Kirkeby og Andreas Winding. Som 17-årig blev han ansat på Randers Amtsavis og kom et par år senere til Grønlands Radio og Grønlandsposten i Nuuk. I 1963 blev Rovsing Olsen tilknyttet Berlingske som redaktionssekretær, og i 1967 kom han til Politiken, hvor han året efter udnævntes til redaktionschef.

Efter en årrække som chefredaktør på ugebladet Søndags-B.T. foretog han et karriereskift og blev presse- og kulturråd i Udenrigsministeriet. I en periode var han medlem af FN’s informationskomite i New York, men havde ellers til opgave at ledsage regentparret på officielle rejser til USA, Japan, Polen og de baltiske lande. I 1994 blev Rovsing Olsen udsendt til Reykjavik som ambassaderåd. Her havde han ansvaret for dansk-islandsk kulturformidling, som med støtte fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet introducerede en række danske kunstnere og ensembler.

Rovsing Olsens interesse for historie førte til udgivelsen af en romanbiografi om Enevold Brandt, Struensees bedste ven, og senere en roman om dronning Caroline Mathilde. Henning Rovsing Olsen har modtaget den islandske Falkeorden og er Ridder af Dannebrogsordenen.

 

Ny fordeling af ordførerskaberne

I forbindelse med Brian Mikkelsens udtræden af regeringen om Rasmus Jarlovs indtræden nykonstituerede Den Konservative Folketingsgruppe sig. Frem til Mette Abildgaards barselsorlov og fhv. borgmester Erik Lund, Allerød, indtræder som hendes stedfortræder, er ordførerskaberne fordelt således:

 

Mette Abildgaard

Gruppeformand

Gruppesekretær

Grundlovsordfører

Klimaordfører

Miljøordfører

Politisk ordfører

Sundhedsordfører

 

Anders Johansson

Næstformand for folketingsgruppen

Beskæftigelsesordfører

By-, bolig- og bygningsordfører

Erhvervsordfører

Finans- og reformordfører

Forbrugerpolitisk ordfører

Skatte- og afgiftsordfører

 

Brigitte Klintskov Jerkel

Familie- og børneordfører

Forebyggelsesordfører

Ordfører for nordisk samarbejde

Psykiatriordfører

Social- og handicapordfører

Transportordfører

Undervisningsordfører

Ældreordfører

 

Merete Scheelsbeck

EU-ordfører

Kulturordfører

Ligestillingsordfører

Ordfører for Grønland og Færøerne

Uddannelses- og forskningsordfører

Udviklingsbistandsordfører

 

Naser Khader

Forsvarsordfører

Indfødsretsordfører

Kirkeordfører

Medieordfører

Menneskerettighedsordfører

Retsordfører

Udenrigspolitisk Nævn

Udlændinge- og integrationsordfører

Værdiordfører

 

Orla Østerby

Dyrevelfærdsordfører

Energi- og forsyningsordfører

Fiskeriordfører

IT- og teleordfører

Idrætsordfører

Landbrugs- og fødevareordfører

Ordfører for kommunalpolitik

Ordfører for landdistrikter og små-øer

 

Pernille Weiss – spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget i maj 2019

Det Konservative Folkeparti har fundet sin spidskandidat til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Valget er faldet på Pernille Weiss. Pernille er mor til tre, uddannet sygeplejerske, selvstændig erhvervsdrivende og tidligere medlem af Fyns Amtsråd.

 

Presse ved Det Konservative Folkepartis Landsråd 22. – 23. september 2018

Det Konservative Folkeparti afholder i år sit landsråd den 22. – 23. september 2018 i København. I den anledning inviteres pressen til at overvære landsrådet, der finder sted i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

Landsrådet indledes lørdag den 22. september 2018 kl. 10.45 (indregistrering fra kl. 09:00) og afsluttes søndag den 23. september 2018 kl. 16.45. Det Konservative Folkeparti er vært ved frokosterne lørdag og søndag samt festen lørdag aften.

Mere praktisk info om stedet og programmet findes på https://lr.konservative.dk/.

Hvis I vil deltage, skal I tilmelde jer til partiets presserådgiver Ditte Rieland Hansen på ditte.rieland.hansen@ft.dk (tlf. 61 62 55 42) senest den 3. september 2018 – og husk at skrive, om I er der både lørdag og søndag, hvorvidt I vil have frokost en eller begge dage, og ikke mindst om I vil deltage i middagen lørdag aften. Bemærk venligst, at rapportering og billeder ikke er tilladt ved middagen.

 

Efterlysning af logo

Da vor forhenværende formand mistede alt ved branden, mistede Den Konservative Presseforening også sit arkiv. Da vi nu skal have hjemmesiden op i gear, så vil vi gerne benytte foreningens gamle logo. Har man det gamle logo fra Den Konservative Redaktørforening liggende på brevpapiret, en sang eller andet, så må man meget gerne henvende sig til formanden på presseforening@gmail.com.

 

Bestyrelsen er redaktion for nyhedsbrevet:

Niels J M d C S Langkilde (ansvarshavende og formand),

Frank Korsholm(næstformand),

Finn Elkjær(kasserer),

Thomas Suenson(sekretær)

Søren Vandsø(sekretær).

 Redaktionen træffes på presseforening@gmail.com. Adresse: Sandholt, Rishøjvej 2, 2. th., 5672 Broby

Optagelse af nye medlemmer

Den Konservative Presseforening optager meget gerne nye medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som arbejder med presse- og informationsvirksomhed. I forbindelse med etableringen af vor mere omfattende hjemmeside bliver nedenstående optagelsesansøgning tilgængelig for interesserede. – Bestyrelsen beder foreningen medlemmer om forslag til nye medlemmer, så vi kan få medlemstallet bragt op. Medlemmerne er velkomne til at sende nedenstående til interesserede.

Ansøgning om optagelse i:

Den Konservative Presseforening af 24. november 1886

Undertegnede:

Navn:

Adresse:

Gade/vej:

Postnummer:

By:

Telefon:

E-mail-adresse:

Medie- og informationsrelevant uddannelse:

Medie- og informationsmæssig relevant arbejde:

Andre relevante oplysninger:

 

Som kan tilslutte sig foreningens formål

”§1 NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er Den konservative Presseforening.

Dens formål er at bidrage til styrkelse og udbredelse af konservative grundsynspunkter inden for dansk presse- og informationsvirksomhed samt at øge medlemmernes faglige kompetence.”

Ansøger hermed om medlemskab

 

Dato                                             Underskrift

 

Ansøgningen stiles til:

Formanden for Den Konservative Presseforening, Niels J M d C S Langkilde, og sendes på mail til presseforening@gmail.com